Mấy thuở trăng lu đến nỗi này
Xúm chòm khuấy khoả trách vì mây
Băng trong tuyết rạng lâu hay mặt
Áo trắng muông xanh đổi trở tay
Một tấm lòng gương trời đất tỏ
Trăm hình thỏi gấm nước non đầy
Xưa nay trung nghĩa vương tai nạn
Cũng bởi gian tà khuất lấp đây


Đề lấy từ câu ca dao “Trăng lu vì bởi chòm mây, Người trung mắc nạn vì tay gian tà”.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995