Vì ai ngày tháng giữ bom bom?
Để trái trăng thu chín lỏm lom.
Cuống ẩn mây lan tròn úc úc,
Màu ngời nước biếc đỏ lòm lom.
Hương trời thơm ngát người ao ước,
Sắc nước trong veo chúng ngợi om.
Nhón vói thang mây ta hái thử,
Ấy kia thằng Cuội chớ xom rom.


Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995