Bồ anh đầy lúa dạ không màng
Em chỉ tham anh chữ mấy hàng
Chán chỗ mèo nằm vun xủn xủn
Yêu nơi chó sủa tiếng chan chan
Oai quyền hột thóc to bao tí
Danh giá câu văn quý mấy vàn
Nghiên ruộng bút cày trời ngó lại
Vinh hoa bỏ kiếp gõ đầu càn


Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995