Bơ vơ nước cũ biển ra cồn
Ai ngỡ còn đây chút núi non.
Gành lố rạch hai vùng Quế Hải
Chó gà riêng một cụm đào ngươn
Bốn mùa hoa quả quên sưu thuế
Một nắm giang sơn đủ dại khôn.
Cả thảy anh em đừng bực bội,
Chẳng gan chưa dễ tới Côn Lôn.


Trong Quốc âm tạp vịnh, Phan Châu Trinh dặt nhan đề là Vịnh núi Côn Lôn không được chính xác bằng Hòn Côn Lôn. Đồng thời tác giả cũng phụ chú cạnh nhan đề Đinh Mùi Côn Lôn thời tác (Làm năm Đinh Mùi (1907) lúc ở Côn Lôn). Ở dưới hai nhan đề các bài Đập đá, Trồng đào, tác giả cũng ghi năm làm là Đinh Mùi 1907 cả trong Quốc âm tạp vịnhTây Hồ thi tập.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995