Đồng la trống chiến đánh vang rầy,
Oả oả coi ra cũng sắp nầy.
Ba chú kép già ngồi vếch mỏ,
Mấy thằng hiệu đói đứng khoang tay,
Áo quần lượt thượt tuồng anh khách,
Dùi gậy nghênh ngang khác chú tây.
Lạy kiếm ít đồng rồi rượu thịt,
Hết, còn nhà chủ biết gì đây.


Viết năm Giáp Thìn 1904.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995