Chối cãi làm chi ớ mẹ gà
Xưa nay gà đẻ lại gà la
Thòi lòi trên ổ heo nhơi trứng
Tét lét ngoài mồm chó sủa ma
Bươi bếp nghề xưa khôn gỡ chải
Mổ diều thói xấu khéo qua loa
Cũng vì chiu chít bầy con đấy
Chanh lá rồi đây sẽ biết ta!


Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995