Nói oan nói hiếp tự xưa nay
Cha mẹ cùng quan tính vẫn hay
Hồ đồ hai miệng bở gian ngay
Sinh con thì dễ sinh lòng khó
Bắt trái còn sưa, bắt mặt dày
Bố tinh vua nhà đừng nhận lộn
Rủi thì hùm dữ túm ăn vày


Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945