Ngoảnh mặt nhìn đời thấy vắng không
Non sông khô ráo lệ anh hùng
Muôn dân nô lệ quân tàn bạo
Tám vế văn chương mộng viễn vông
Đã sống trăm năm trong tủi nhục
Mong rời một sớm khỏi cùm gông
Các anh ai cũng người tâm huyết
Xin gửi bài thơ tỏ nỗi lòng