Toan sao đừng thẹn với cao sâu,
Chí sĩ xưa nay tuổi bạc đầu.
Nước mắt trường sa khăn chẳng ráo,
Câu văn Sở tá bút khôn thâu.
Bể sâu mù mịt cây toan lấp,
Trời rách toang loang đá sắp khâu.
Giọt máu trung thành rơi đã khắp,
Hội này chưa dễ gặp người đâu.