Công danh cuộc mới ngó chàng ràng,
Trăm họ còn lo chút lửa than.
Cây cỏ ngậm ngùi tình cố thổ,
Ngựa xe thay đổi dạng tân quang.
Cuộc đời lượn sóng cao, cao thấp,
Trường lợi chùm mây hiệp, hiệp tan.
Hạt tách lầu không mây bát ngát,
Núi sông trơ đáy có ai toan.