Gánh nặng quân thần đặng mấy vai,
Biết đem gan ruột gửi vào ai.
Mất còn vẫn giữ lòng đeo đuổi,
Thua được không sờn miệng mỉa mai.
Thút mút non sông tơ một sợi,
Vẽ vời trung nghĩ bút trăm ngòi.
Đèn khuya rượu dã ngâm đôi vận,
Giọt lệ câu thi chấp vắn dài.