Xây vần một cuộc biển nên cồn,
Đồ Chiểu ngày nay tiếng vẫn đồn.
Huyết lệ trăm dòng đau tổ quốc,
Văn chương một mạch rạng mi môn.
Lòng son còn đó non sông tạc,
Nét mực chưa đành cỏ bụi chôn.
Ông khóc người xưa, tôi khóc trả,
Mười bài gọi chút nghĩa chiêu hồn.


Năm 1911, trong thời gian sống ở Paris, Phan Chu Trinh có làm mười bài thơ đề là Điếu ông tú tài Nguyễn Đình Chiểu hoạ lại nguyên vận mười bài thơ Điếu Trương Định của Nguyễn Đình Chiểu.