Bạn với ai đây, với một mình,
Ngoài ba chén rượu chợt vô tình.
Cu li, phú lít, nghề chưa thạo,
Cụ bếp, ông bồi nghiệp chửa rành.
Toan học đĩ giai, đà quá nhảm,
Muốn theo làng hát miệng không lanh.
Chỉ hay một việc là ông cách,
Chợ ế hàng thừa phải ngậm thinh.