Xuống sáu mươi năm ở cõi đời,
Hôm nay duyên nợ thế là thôi!
Bình sinh chí khí ra sao nhỉ?
Trăng dưới dòng sông mây giữa trời.