Tằm siêng kéo tơ,
Ong chăm gây mật.
Mèo lo bắt chuột,
Gà cần gáy đêm.
Chức phận phải làm,
Vật gì cũng có.
Huống người ta đó,
Nghĩa vụ rất to.
Trời đã phó cho,
Mình nên gánh vác.
Nếu mình lười nhác,
Chớ nể ăn suông.
Vá áo túi cơm,
Biết bao xấu hổ.
Đầu đen máu đỏ,
Ta há thua ai.
Phải biết chức trời,
Ấy là nghĩa vụ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]