Giác quần thư, quyển thứ nhất: Nam quốc dân tu tri.
In trong: Phan Bội Châu, thân thế và sự nghiệp, Thế Nguyên, NXB Văn hoá-thông tin 1997.