Vì cớ sao mà khát nước hoài?
Trà đâu? Ta hãy uống mầy chơi
Không Tàu thì Huế tha thồ thú
Pha tục và tiên đặc bỏ đời
Ám lạnh tình đời năm bảy chén
Lạt nồng mùi thế một vài hơi
Trà ơi, còn nước là vinh hạnh
Cháy lưỡi khô môi thảm những mùi!


Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957