Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2018 10:24

Cha mẹ em đều chết mất rồi!
Cho nên em phải chịu mồ côi.
Cù tao chín chữ khôn đền một,
Cầm sắt trăm năm chẳng vẹn mười.
Ngậm đắng nhân tình đen tựa lọ,
Nuốt cay thế thái bạc như vôi!
Thôi thì tụng niệm “Nam mồ phật”,
Sắc sắc không không khỏi luỵ đời!


1935

Nguồn: Trần Thị Lệ Thanh, Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2002