Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2007 12:23

Hai chữ độc lập,
Với chữ hợp quần.
Hình thức tuy phân,
Tinh thần vẫn hợp.
Nhiều người tự lập,
Hợp lại nên quần.
Nhóm họp tinh thần,
Quần ta độc lập.
Cây nhiều núi rậm,
Nước nhiều bể sâu.
Quần hợp với nhau,
Bầy càng to tát.
Muôn nghìn sức góp,
Sức mạnh ai hơn?
Góp muôn nghìn khôn,
Khôn không xiết kể.
Tạo thời tạo thế,
Muôn nghìn anh hùng.
Quần đã hợp xong,
Khó gì độc lập.
Vậy lên độc lập,
Với chữ hợp quần.
Theo bề tinh thần,
Vẫn hai mà một.
Kìa nước Ai Cập,
Có học sinh đoàn.
Nước Phi Luật Tân
Có thanh niên hội.
Mỗi người mỗi giới,
Độc lập một quần,
Giới cả mỗi quần,
Độc lập một nước.
Tính đường sau trước
Khấn nguyện quốc dân.
Nhóm người nên quần,
Nhóm quần nên nước.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]