Cười ngất ông xanh quá thiệt thà,
Sinh ta nhưng cố bắt làm ta.
Ngoài năm châu lớn gì gì huậy?
Trong bốn nghìn năm thế thế a?
Trót chẳng hay ư, nhưng chẳng dở,
Đành không trẻ nữa, ngán không già.
Mò tìm quên quách chòm râu bạc,
Bảy chục còn nghi tuổi mới ba.


(1933)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]