Xiếc vùng Đức Thọ có vui không?
Cóc nhái hôm nay được thấy rồng!
Gái đạo phát tài cười tủm tỉm,
Trai lương phải tội chạy long tong.
Mề đay xiết kể ơn Hoàng thượng,
Tường đổ thương thay lũ tiểu đồng!
Đố biết vì ai nên nỗi thế?
Vì quan sở tại khéo tâng công!


Khi vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu, trên đường ngự giá ra Bắc, đi qua huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, viên tri huyện bắt trai tráng bên lương dựng cổng chào và cho các cô gái xếp hàng đầu để đón mừng Hoàng hậu. Trẻ nít đi xem rất đông, chen lấn nhau làm đổ một bức tường đè chết mấy đứa. Bài thơ được làm nhân việc này.