Núi xa trời tạnh gần
Núi gần mưa xa hẳn
Đỉnh chồng nhau mờ mờ
Khí núi dầy không tản
Mây động thu ánh ngày
Mịt mùng ngỡ trời muộn
Chỉ thấy toàn mầu xanh
Bao trùm cả Từ Duyện
Muôn cây cỏ xanh um
Che cảnh đẹp thấy hận
Chợt biết trong mung lung
Là đất trời hoà lẫn
Ngắm muốn núi lộ rõ
Nhận được chỉ có hạn

tửu tận tình do tại