Có chí không thành, anh hùng đã khuất;
Chưa thắng đã chết, ý trời ra sao?

Công muốn lập nên, gõ mái nặng thề trừ giặc nước;
Việc khôn tính trước, lên yên nay thấy vắng người này.


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
tửu tận tình do tại