Ánh dương tiễn ánh trăng ngà
Quy luật tạo hoá khiến ta ngậm ngùi
Vạn vật đều có thế thời
Lùi rồi lại tiến vạn đời thông minh!
Cương nhu tạo hoá tài tình
Nhân gian cũng vậy, ứng mình thành công!
Gian nan bĩ cực lại hồng
Đời người sóng gió cũng không ngại gì!
Hải hồ vạn dặm quản chi?
Vững tâm chắc dạ, cô-vi ắt lùi!

31/5/2021