Kiếp sau nếu chẳng làm người
Muốn kiếp hương sắc, ích đời ích ta!
Huơng thơm sắc thắm quyện hoà
Dẫu tàn người vẫn yêu hoa vô chừng!

28/4/2021