Một bài thơ do chính nhà thơ Hà Vũ sáng tác luôn nhớ đến các gia đình, nhớ quê ngoại Mai Châu của mình.

Hà Vũ