Năm ngoái cháy to, nay lụt liền,
Thanh Liêm một huyện bao rối ren.
Do trời hay bởi người nên nỗi?
Là số hay là lý tất nhiên?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)