Mấy chòm tóc bạc, cơn phù thế,
Một đĩa đèn chong, chuyện cố nhân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)