Má hồng chớ cợt ta vô dụng,
Đầu bạc càng phô tớ quật cường.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)