Bạc đầu nào có nên công chuyện,
Trăm cách lại càng chuốc tiếng ngây.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)