Sơn Tây ngàn dặm đến theo chồng
Một mẹ ba con dắt díu trông
Đêm nghỉ ngày đi bao khổ cực
Nghĩ mà thương vợ phải long đong


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)