Tuổi trẻ không chuyên chú học hành,
Về sau kết quả nghiệp không thành.
Tự mình vô ích sao tròn đạo,
Cha mẹ trông chờ, mộng vỡ tan!

tửu tận tình do tại