Thành Loa, sông núi mịt mờ
Xanh tươi Dạ Lĩnh, miếu thờ còn nguyên
Chim công thuở trước vẫn thiêng
Vuốt rùa năm ấy chiếm riêng, kẻ nào?