Tài ngộ xưa nay được mấy ai?
So cùng tướng Tống, kém chi người
Một lòng son sắt luôn lo nước
Muôn dặm bè khơi, dám tiếc đời
Sống chỉ có chừng, quyền tạo hoá
Chết khôn nhắm mắt, nghĩa vua tôi
Vẹn danh, tròn cuộc, không cần nói
Khí mạnh non sông chửa chút vơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)