漁家傲-秋思

塞下秋來風景異,
衡陽雁去無留意。
四面邊聲連角起。
千嶂裏,
長煙落日孤城閉。

濁酒一杯家萬里,
燕然未勒歸無計,
羌管悠悠霜滿地。
人不寐,
將軍白髮征夫淚。

 

Ngư gia ngạo - Thu tứ

Tái hạ thu lai phong cảnh dị,
Hành Dương nhạn khứ vô lưu ý.
Tứ diện biên thanh liên giốc khỉ (khởi).
Thiên chướng lý,
Trường yên lạc nhật cô thành bế.

Trọc tửu nhất bôi gia vạn lý,
Yên Nhiên vị lặc quy vô kế.
Khương quản du du sương mãn địa.
Nhân bất mị,
Tướng quân bạch phát chinh phu lệ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cửa ải thu về phong cảnh khác,
Hành Dương nhạn tới chừng ngơ ngác.
Bốn mặt biên phòng dồn tiếng ốc.
Ngàn chướng bọc,
Chiều tà khói toả cô thành đóng.

Nhà muôn dặm một ly rượu đục,
Yên Nhiên chưa tạc về sao được.
Khương địch rầu rầu sương phủ đặc.
Đêm trằn trọc,
Tướng quân tóc bạc, chinh phu khóc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Ngoài ải thu về phong cảnh khác,
Hành Dương cánh nhạn bay đi hút.
Bốn phía rít gào, còi lính rúc.
Ngàn núi bọc,
Cô thành cửa đóng chiều khói bốc.

Vạn dặm quê xa, bầu rượu đục,
Ghi công chưa có, về chưa trót.
Rầu rĩ sáo Khương, sương khắp đất.
Người thao thức,
Đầu bạc chinh phu, ông tưởng khóc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh quan khác, ải thu về,
Hành Dương nhạn tới chẳng hề chú tâm.
Biên phòng tiếng ốc ầm ầm.
Ngàn non dựng đứng bọc xâm cô thành.
Ngoài thành khói toả chiều xanh.

Một ly rượu đục nhà ngàn dặm xa,
Yên Nhiên chưa khắc sao qua.
Rầu rầu Khương địch sương sa phủ đầy.
Đêm trằn trọc, ngủ chẳng say,
Chinh phu tóc bạc, khóc rày tướng quân.

15.00
Trả lời