Nàng đêm thao thức vì con trẻ
Giọt ngọc vừa rơi thấm não nề
Bởi ánh ban mai còn lâu quá
Nên tình trăng héo nét ủ ê

Một mớ sầu đan thành thảm khổ
Cảnh đói nằm co mắt đợi chờ
Ai đem hy vọng sinh ngọn đuốc
Thắp mái gia đình ấm nỗi mơ!


Long Sơn, Vũng Tàu, ngày 01/4/2021