Hoa xuân hé nhuỵ bên lèn đá
Khát giọt tình lơi lả rơi trên.


Vũng Tàu, 2019

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Phạm Trường Giang, Âm nhạc và thơ ca vol.02, NXB Thanh niên, 2020