Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:38

357
Như cỏ hại đất quí
lửa giận đót thế nhân
nguyện bố thí trì giới
cho rụng trái hồng trần

358
Như cỏ hoang hại đất
mê si huyễn hoặc người
ngâm dòng thơ, dòng kệ
gieo nhân lành vườn đời

359
Lau lách hại bãi nương
như người lụy ái dục
bố thí, lìa mê trường
hoa thiêng bừng cõi thánh

360-361
Điều ngự sáu cửa trần
nương mình ba đảo quí
chế hóa khắp tâm thân
khổ não tàn mộng mị

362
Gìn giữ ba tạng châu
tâm thường trụ thiền định
như chùm lan núi sâu
bực tỳ kheo thanh tịnh

363
Điều hòa vi diệu ngữ
lòng tịch tịnh như trăng
ngâm tụng bài pháp kệ
gợn gió xuân dịu dàng

364
Người vui nơi pháp bảo
giữ gìn tạng ma ni
pháp thừa không thối chuyển
thường trụ chính tư duy

365
Mê theo quả vị người
chê điều mình chứng ngộ
suốt đời theo ham mộ
tỉnh ra, thì mây trôi

366
Dần dà như nước suối
dần dà về đại dương
thanh tịnh thân, khẩu, ý
dòng suối ngát hoa hương

367
Lòng người chớ mê hoặc
chấp ta hay của ta
không nệ vì danh sắc
bực thượng thủ tăng già

368
An trụ tâm từ bi
vui giáo lý giải thoát
trong cảnh giới tịnh lạc
là ngọc báu lưu ly

369
Như tát nước thuyền lan
nước cạn thuyền nhẹ lướt
trừ tham dục tâm thân
niết bàn mau chứng được

370
Thoát năm cửa hạ giới
vượt thượng giới, năm sông
Tin, Tấn, Niệm, Định, Huệ
qua năm ải lửa hồng
người băng dòng nước lũ
người sang bờ mênh mông

371
Thiền định chớ buông lung
chẳng đắm theo dục ái
đợi khi nuốt lửa hồng
ngày qua nào trở lại

372
Không định tức không tuệ
không tuệ tức không thiền
ai thiền định, trí huệ
niết bàn đã kề bên

373
Người ở chốn yên tĩnh
lòng vắng lặng bình yên
thường quán tưởng chánh pháp
vui cảnh giới siêu nhiên

374
Người quán tưởng sinh diệt
qua năm uẩn vô thường
lòng vui mừng tịnh lạc
sinh tử: hạt thu sương

375
Bực tỳ kheo trí lự
dù thân trụ hồng trần
lo nhiếp căn, biết đủ
giữ giới luật chính chân

376
Hành vi người trang nghiêm
ý thiết tha thành khẩn
lòng rũ sạch trần duyên
là an vui giải thoát

377
Tham sân phải tàn lụi
như lá đỏ rừng mưa
vượt đường trần mây nổi
đệ tử đã hay chưa

378
Thân, khẩu, ý thanh tịnh
tâm thường trụ Thiền na
lìa bỏ chốn lửa dục
người tịch tịnh như hoa

379
Luôn phản tỉnh thân tâm
tự khuôn trì, chính niệm
hiển chính, bạt mê lầm
an trụ cõi tịnh lạc

380
Người bảo hộ chính người
ngươi nương náo chính ngươi
tự điều thân phục ý
giơ cao đuốc sáng ngời

381
Tâm ai thường hoan hỷ
thành tín về đạo ta
đường giác ngộ giải thoát
tự tại giữa trần sa

382
Tỳ kheo dù tuổi nhỏ
tinh tấn về đạo ta
như hào quang cõi đất
như hương giải thoát hoa


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006