Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:37

334
Buông lòng: tham ái tăng
như cỏ cú tràn lan
kiếp này sang kiếp nọ
như vượn tìm trái xanh

335
Người nơi thế gian này
bể ái dục ràng buộc
sầu khổ lại tăng theo
như bèo tấm gặp nước

336
Người nơi thế gian này
hàng phục lòng ái dục
sầu khổ tan như sương
dưới mặt trời hồng ngọc

337
Nhổ sạch gốc ái dục
như đào rễ cỏ hoang
là đường về rực rỡ
là quách ngọc thành vàng

338
Đốn cây không đào rễ
rễ kia lại nẩy chồi
chưa đánh gốc mê vọng
khổ não sinh lần hồi

339
Như cánh hoa sim rụng
như dập dưới hồng triều
người giữ lòng tà kiến
ái dục cuốn ngươi theo

340
Lòng ái dục dâng tràn
khiến đầy ba biển lệ
đập mê vọng tan hoang
người giơ cao búa tuệ

341
Đời đắm say ái dục
theo đuổi sáu trần duyên
lòng muốn cầu an lạc
chân quanh quẩn trần luân

342
Người trong vòng ái dục
như bướm mắc tơ giăng
dẫy dụa giữa phiền não
khổ lụy mãi buộc ràng

343
Người trôi theo ái dục
như thỏ vào lưới giăng
tỳ kheo cầu vô dục
như tịch mặc viền trăng

344
Lìa dục tìm suối rừng
lại về nhà phiền não
đã mở được thân ra
lại trói mình hư ảo

345
Đối với người trí lự
xích xiềng nào kiên cố
chỉ riêng tình ợ con
tự trói mình đau khổ

346
Kẻ đưa người sa đọa
bền chắc hơn xích xiềng
mau đoạn trừ, cấu nhiễm
lìa hoa đốm đảo điên

347
Kẻ mê say ái dục
như mắc lưới nhện giăng
người dứt hết buộc ràng
vui tiêu dao tự tại

348
Vượt quá, hiện, vị lai
qua bờ sông ảo diệu
tâm giải thoát tròn đầy
như trăng vàng tỏa chiếu

349
Niệm xấu làm não loạn
thường cầu dục lạc nhiều
rèn thêm xiềng mê chấp
giam mình giữa mạn kiêu

350
Muốn xa lìa ác tưởng
phải quán bất tịnh thân
trừ gốc cội hoặc lậu
ma chướng: sạch phù vân

351
Niết bàn: chẳng sợ hãi
tâm không: nào nhiễm ô
nhổ mũi tên lậu hoặc
giải thoát khỏi mê đồ
trên bờ hoa ảo diệu
bừng thức nửa đêm mơ

352
Lìa ái dục mê chấp
thể nhập cõi đạo mầu
như đóa sen giải thoát
tự tại giữa đầm sâu

353
Hàng phục biển não loạn
trí tự tỏa mười phương
giác ngộ cõi mây nổi
ta: nguồn sáng chân thường

354
Trong muôn cách bố thí
pháp thí vẫn là hơn
trong vô vàn chất vị
pháp vị vẫn là hơn
người trừ hết ái dục
tự tại cõi lạc thường

355
Vàng ngọc nặng thân ngu
chẳng kết bè giác ngộ
ôi! dầu hận lửa thù
khơi mãi hầm lửa đỏ

356
Như cỏ hại mầu đất
tham dục hại thế nhân
bố thí lìa mê đắm
hóa sinh cõi trời thần


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006