Thái Tông văn võ song toàn
Thân chinh dẹp giặc máu loang chiến bào
Chiêm Thành cho đến vùng cao
Giặc Nùng cởi giáp xếp đao về đầu
Đi tới đâu, bình tới đâu
Đều gieo nhân nghĩa ngõ hầu kết ta


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010