Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 29/11/2009 23:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 02/12/2009 23:12

90
Dứt tham ái buộc ràng
đạo giải thoát viên mãn
tịnh quốc cuối đường vàng
đón người lên cõi sáng

91
Bậc chánh niệm dũng mãnh
vượt thoát phiền não gia
như chim hồng tung cánh
luyến chi cõi ái hà

92
Những bực a la hán
lìa quyền danh huyễn hoại
như chim giữa hư không
tâm vô tướng tự tại

93
Những bực a la hán
lòng sạch bụi mê mờ
lãng đãng như hồn thơ
không vô trụ giải thoát

94
Những hàng a la hán
tịch tịnh năm cửa trần
như kỵ mã điêu luyện
chăn dắt bầy ngựa hiền
không phiền não ngã mạn
kính mộ, khắp nhân thiên

95
Những bực a la hán
rũ sạch bụi tham sân
tâm như cõi đất bằng
chí vững cột ngọc sáng
giữa hồ sâu phù vân
nở đóa sen thần dạng

96
Biển ý thường vắng lặng
ngữ hành nghiệp trang nghiêm
rực chánh trí giải thoát
thân an lạc vô biên

97
Chẳng nương nhờ kẻ khác
hiểu mối đạo vô vi
đánh bật gốc mộng hoặc
xiềng nhân quả xa lìa
chính bậc vô thượng sĩ

98
Dù làng mây động khói
dù xóm trúc thôn mai
vị a la hán trụ
an lạc khắp mọi loài

99
Thân ngọc a la hán
vui suối mặc trầm rừng
phàm tâm lại ưa thích
chốn dục lạc lửa bừng


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006