Hoàng hôn ven suối
Vàng lau lách bay
Đôi con bướm nhỏ
Vẩn vơ rong ngày

Nhớ chiều hạ nọ
Dan díu bàn tay
Lòng anh ngây ngất
Làn hương tóc mây

Giờ ai thèm nhớ
Họa chăng cỏ cây

Bên suối uống rượu
Buồn hoài quên say!


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006