À ơi, con ngủ cho thường
Tay đưa lòng mẹ có hương hoa vào
Ru con câu hát tự hào
Máu xương này có từ bao đời truyền
Từ ngày Quốc tổ rồng tiên
90.   Nở ra trăm trứng dựng nên cuộc đời
Trên tròn như một mặt trời
Dưới vuông thu ruộng lúa ngời nương xanh
“Tròn vuông” là nghĩa trọn lành
Cũng là đạo sống thực hành nguyên sơ
Là tiên phục đỉnh non mờ
Là rồng mở biển thành thơ anh hùng
Tiên rồng: tình trí thông dung
À ơi, có chiếc cầu vồng con lên
Con ơi, chân cứng đá mềm
100.  Máu xương con lại nối liền mai sau
Để gì chớ để niềm đau
Để cho cháu chắt ngửng đầu trời xanh


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)