Tiếng ta: âm trộn các ngành
Diễn bày tình ý: tượng thanh tượng hình
Chữ xưa như cánh chim linh
80.   Tàu xóa sạch – ép văn minh Hán vào
Giờ dân Mường, ở rẻo cao
Còn hăm bốn chữ tạc vào đá xanh
À ơi, cái ngủ cho lành
Câu ru nảy hạt, đơm nhành dâng hương


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)