Từ đây cả nước ra quân
Sĩ phu cùng với thứ dân một lòng
Về Cổ Loa, xưng Ngô vương
Chỉnh trang việc nước miếu đường uy nghi
Trong ngoài công việc thiết thi
Giao Châu dựng nước khác gì trung nguyên
Đặt quan trấn giữ các miền
Văn công võ trị dưới trên thuận hòa
Nước của ta, lại về ta
Khác chi giặt gấm, thêu hoa tự mình
Nơi nơi ca hát ân tình
Mở pho sử Việt, bình minh đầu đời


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)