Tựa

Kinh Thơ nguyên chữ Phạn là Dhammapada, chữ Hán gọi là Pháp Cú Kinh, là cuốn kinh đã được nhiều học giả thuộc nhiều quốc gia phiên dịch ra thứ ngôn ngữ của họ như Trung Hoa, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Mỹ... và Việt Nam, cũng đã có những vị hoặc chú giải từ chữ Sanskrit, Pali, hoặc từ chữ Hán, Anh ra Việt ngữ. Nhưng cho tới nay, chưa có vị nào làm công việc chuyển đổi thể văn "ngữ pháp" thành thơ, như thuật giả cuốn Kinh Thơ đã thực hiện.

Kinh Thơ là những lời dạy về triết lý và luân lý do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni) thuyết giảng trong suốt thời gian 45 năm hoá độ chúng sinh; sau, qua nhiều thời kỳ Kết Tập Tam Tạng (Kinh - Luật - Luận), các bậc cao đệ mới ghi chép lại thành những câu kệ, bài tụng nhằm tóm thâu toàn bộ tinh hoa giáo lý uyên áo hiện có và ở tản mác…