Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 25/10/2011 20:57

Tống quân thủy bộ tung hoành
Giặc không hòa hoãn vua đành ra quân
Hịch truyền nao nức lòng dân
Thuyền giăng bạt sóng, ngựa rần núi băng
Chém Hầu Nhân Bảo – Chi Lăng
Lấp đường thây ngựa, suối băng máu thù
Thủy quân giặc, được tin thua
Kéo buồm tháo chạy như cua gãy càng
Đại Cồ Việt lại danh vang
Trống ầm dậy đất, chỉnh trang sơn hà
Trả hàng tướng, vua cầu hòa
Bắc Nam thông hiếu, câu ca thái bình


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010