Kiều Công Tiễn cầu viện ngầm
Hán quân thủy bộ ầm ầm kéo sang
Đóng cọc gỗ Bạch Đằng giang
Giặc vào cạm bẫy, đôi đàng tiến ra
Trống đồng nổi trận phong ba
Cọc đâm thuyền giặc, sóng pha máu đào
Bắt giết thái tử Hoằng Thao
Hán chủ vội thoái quân vào Phiên Ngung

Nước non rạng bóng anh hùng
Nội thù, ngoại địch chôn chung số phần


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)