Quân kỳ phần phật gió reo
Dẹp yên ngoại địch, lửa thiêu Chiêm Thành
Nhà vua lên ngựa tung hoành
Vua Chiêm Chế Củ dâng thành ba châu
Nguyên phi – cô gái làng Dâu
1000.   Giúp vua giám quốc trước sau vẹn toàn
Một tay cáng đáng đảm đang
Một đường tự chủ vô vàn gian lao
Mười bảy năm ở ngôi cao
Phương Nam thêm đất nhập vào nước ta


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010