Đốt trầm hương lên
Ngâm bài cổ thi
Khoác áo dài nâu
Thưởng trà đạo vị
Trăng thu trầm tư
Trên giậu hoa lý
Gió phảng phất hương
Dòng thơ cổ lụy

Thu mang sương sương
Nhớ bạn Cư Dị
Đêm nao Thịnh Đường!


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006